Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine selgitustaotlusele, märgukirjale ja teabenõudele vastamise korral

RKIK kasutab pöördumistele vastamiseks pöörduja isikuandmeid. Üldjuhul edastatakse elektroonilise pöördumise korral pöördumise esitanud isiku nimi ja e-kirja aadress ning kui vastust soovitakse paberil, siis lisandub postiaadress. Selgitustaotluse, märgukirja ja teabenõude puhul, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastab RKIK selle õigele adressaadile, teavitades sellest ka saatjat.

Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav RKIK veebipõhises dokumendiregistris, kus kuvatakse otsingu tulemina kirja pealkiri, kuupäev ning registreerimisnumber. Sisu ega muid andmeid ei kuvata. Füüsilise isiku nime järgi otsingut teha pole võimalik. Eraelu kaitseks on pealkiri üldistav, mitte detailne (näiteks teabenõue, vastus pöördumisele, avaldus).

Füüsiliste isikutega peetavale kirjavahetusele kehtestatakse juurdepääsupiirang. Kirjavahetusega tutvumise soovi korral (näiteks teabenõude alusel) selgitab RKIK esmalt välja nõude esitanud isiku õiguse teabega tutvuda, samuti selle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Isikuandmed (näiteks kontaktandmed nagu (e-)posti aadress või telefoninumber) kaetakse kinni, muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab RKIK dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

RKIK ametnike, töötajate või RKIK praktikal viibivate isikute isikuandmete töötlemine

Teenistuskohtade täitmiseks konkursse ja värbamist, sh kandidaatide hindamist, korraldab Kaitseressursside Amet. Avaliku konkursi korraldamisest teatatakse RKIK veebilehel ja tööpakkumiste portaalides.

RKIK veebilehe külastamine

RKIK kogub automaatselt teatavat infot, mis salvestatakse logifailides. See info võib sisaldada IP-aadressi, üldist asukohta, kus pöörduja arvuti või seade on internetiühenduses, kellaaega, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot, sh lehekülgede külastamise ajalugu. RKIK kasutab seda teavet, et paremini hallata veebilehekülge, trendide analüüsimiseks ja lehe külastajate tegevusest ülevaate saamiseks.

RKIK veebikeskkonnas on kasutusel ka nn küpsised (ingl cookies), mis on vajalikud teatud otsuste tegemiseks, näiteks kas kuvada kasutajale veebileht tumedates või heledates toonides. Samuti aitavad küpsised määrata, kas kasutaja eelistab veebilehte lugeda eesti või inglise keeles ning kas kuvada kasutajale välisveebi mobiiliversioon või mitte.

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:

  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga);
  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga;
  • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).
  • IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse ainult turvatehnilistel eesmärkidel ja veebilehe külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajatele mugavamaks muuta. Andmeid säilitatakse üks aasta.

Sotsiaalmeediakanalid Facebook ja Instagram ning RKIK veebilehel olevad lingid

RKIK kasutab teabe edastamisel ka sotsiaalmeedia kanaleid kooskõlas vastavate teenusepakkujate privaatsussätetega. Need teenusepakkujad koguvad, kasutavad ja säilitavad kasutajate isikuandmeid ning arvuti seadistusi lähtudes oma privaatsussätetest.

RKIK kasutab oma veebilehel sotsiaalmeediavõrgustiku Facebook, YouTube, LinkedIn ja Instagrami linke. Kui RKIK veebilehte külastades klõpsata vastaval lingil, siis luuakse ühendus Facebooki, YouTube’i, LinkedIn’i või Instagramiga. Kui olete lingil klõpsamise ajal eelnevalt loetletud sotsiaalmeediakanalisse sisse loginud, saab vastav teenusepakkuja seostada külastuse lingil klõpsanu kontoga. Ühtlasi antakse sel juhul eelnevalt nimetatud kanalile nõusolek edastada oma andmed, mis salvestatakse. Et sellist andmete kogumist vältida, tuleb enne RKIKi veebilehel asuva Facebooki, YouTube’i, LinkedIni või Instagrami lingi klõpsamist end vastavast sotsiaalmeedia kanalist välja logida või lingile mitte klõpsata.

Oma andmetega tutvumise õigus

Andmesubjektil on õigus tema kohta kogutud andmetega tutvuda, esitades RKIK-ile päringu, millele vastatakse esimesel võimalusel.  Andmed väljastatakse küsija soovi kohaselt kas paberil või elektroonselt. Andmesubjektil on õigus nõuda valede isikuandmete parandamist.

RKIK keeldub andmete tutvustamisest üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist;
  • ohustada riigi julgeolekut;
  • ohustada avaliku korra kaitset.

Kui RKIK-il ei ole teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Isikuandmetega seotud küsimuste korral saab pöörduda RKIK poole e-posti [email protected] teel.