Ida-Virumaale rajatakse riigikaitselisel eesmärgil uus tee 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) rajab Ida-Virumaale riigikaitselisel eesmärgil uue teetrassi Sirgala harjutusväljaku ja Kaitseväe Jõhvi linnaku vahele. Selleks andis Keskkonnaamet loa raadamistöödega alustamiseks endise põlevkivikaevanduse aladel väiksema lindude asutustihedusega metsades juba linnurahu perioodil.

Käesoleva aasta kevadest, kui julgeolekuolukord järsult halvenes, on märkimisväärselt kasvanud surve toetada Kaitseväe väljaõppevõimalusi ennaktempos, et katta kiiremini suurenenud vajadused ning olla veelgi paremini valmis võimalikeks sõjalisteks ohtudeks.

Jõhvi-Sirgala teetrassi raadamistöödega on vaja alustada juba nüüd lähipäevil, et tagada valmisolek võtta kasutusse järgmise aasta kevade kõige aktiivsemaks Kaitseväe väljaõppeperioodiks Sirgala harjutusvälja laiendusele jäävad laskeväljad,” ütles RKIK harjutusväljade portfellijuht Ealri Kalmaru.

Uus tee muudab liikluse Ida-Virumaal ohutumaks ja on vajalik erakorralistes olukordades, et tagada ida-lääne suunaline liikumine ka väljaspool Tallinn-Narva maanteed. See tuleb alale, mis on seni kaevanduse poolt suletud, kuid on pärast valmimist aeg-ajalt ka avalikus kasutuses. Jätkub ka sama tee Jõhvi poolse osa ehitus, mis on juba praegu avalikus kasutuses.

“Selle ühendustee kaudu saavad Jõhvis paiknevad Kaitseväe ja liitlasvägede üksused sõita õppustele kiiremini ja ohutumalt. Enam ei pea kasutama suure koormusega Tallinn-Narva maanteed ega ületama kaks korda Tallinn-Narva raudteed. Kaitseväe pikad ja suhteliselt aeglased kolonnid on liikluses üks võimalik ohuallikas,” selgitas RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Kõikide metsateatiste kogumaht on 15,41 hektarit, kuid kuna mitmes kohas jäeti ära olemasoleva tee õgvendused ning paljudes kohtades, kus on ka varem tee olnud, raadatakse algsega võrreldes kitsamalt, siis on tegelik raiemaht hinnanguliselt 10-20% väiksem metsateatiste kogumahust. Raadamistööd toimuvad riigimaal ja tööd teostab Riigimetsa Majandamise Keskus.

Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna juhataja Taavi Tattar ütles, et erandkorras loa andmine raadamistöödeks kevad-suvise pesitsusrahu perioodil on sel korral põhjendatud.

“Tööd ei ole planeeritud väga linnurikastele aladele. Saame selliseid erandeid lubada tõesti vaid siis, kui selleks on mõjuvad põhjused ning ülekaalukas avalik huvi. Julgeolekuolukord on sel kevadel halvenenud ja seega on selle teetrassi rajamisel tegemist elanikkonna ohutuse tagamisega, mis on üks neist eranditest, kus looduskaitseseadus lubab raietöid lubada ka pesitsusrahu ajal,” tõdes Tattar.

Sel aastal on Keskkonnaamet koos Keskkonnaagentuuriga töötanud pesitsusrahu ajal järelevalve jõudude juhtimiseks välja puistute maatriksi https://keskkonnaamet.ee/pesitsusrahu, mis hindab tõenäolist linnurikkust ja pesitsemise tõenäosust. Üks osa teetrassist kattub aga kõige linnurikkamate metsadega. Selleks, et pesakondade hukkumisi vähendada, tuleb selles piirkonnas teha raadamistööd väljaspool lindude pesitusperioodi, alates 1. augustist 2022.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hankeid nii Kaitseministeeriumi, Kaitseväe kui ka teiste Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Keskuse eesmärk on võimaldada Kaitseväel keskenduda sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga euro eest võimalikult palju kaitsevõimet. Selleks panustab keskus Kaitseväe kaitsevõime arengusse võimalikult efektiivsete hangete ja investeeringutega ning professionaalse taristu ja infrastruktuuri haldamise ja arendamisega.

Kõik käimasolevad ja tulevased Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt läbiviidavad hanked leiad veebilehelt https://hanked.kaitseinvesteeringud.ee/

Lisainfo:
Maria Tiidus
kommunikatsioonijuht
tel +372 5885 322
maria.tiidus@kaitseinvesteeringud.ee

2022-05-20T12:01:33+00:00