Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks avatud menetluse algatamine

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) teavitab relvaseaduse (RelvS) § 85 lõike 3³ ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõigete 2 ja 3 kohaselt Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks planeerimisseadust kohaldamata avatud menetluse algatamisest.

Vabariigi Valitsuse korralduse „Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ eelnõu koos seletuskirjaga avalik väljapanek toimub 29.08-12.09.2023.

Kaitseväe Nursipalu harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 14.02.2008 korraldusega nr 79 „KaitseväeNursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine“. Tulenevalt muutunud julgeolekuolukorrast on vajalik Nursipalu harjutusvälja laiendada. RelvS § 85 lõike 3¹ kohaselt võib Vabariigi Valitsus Kaitseväe harjutusvälja laiendamisel otsustada valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul ja asjakohase ohuhinnangu alusel, et sellise harjutusvälja rajamisele ei kohaldata
planeerimisseadust, kui harjutusvälja asutamise või laiendamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele. RelvS § 85 lõike 3³ kohaselt tehakse selline otsus pärast avatud menetluse läbiviimist, mida korraldab kaitseminister või tema määratud asutus. Kaitseminister määras 17.08.2023 käskkirjaga nr 119 avatud menetluse korraldajaks RKIKi.

Eesti iseseisva kaitse kui ka kollektiivkaitse võime tugevdamiseks laiendatakse Nursipalu harjutusvälja 10 000 ha suurusele alale, mis tagab Kaitseväele ja liitlastele uute ja vajalikus mahus sõjaliste võimete harjutamise võimalikkuse. Harjutusvälja laiendamisel RelvS 85 lõike 3 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus jätta planeerimisseadus kohaldamata ja ühes sellega ei kohaldu Nursipalu harjutusvälja laiendamise puhul ka keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seaduse kohane keskkonnamõju hindamine, kuna kavandatava tegevuse ainus eesmärk on riigi julgeoleku tagamine.

Looduskaitseseaduse § 69 1 kohaselt, kui olulist mõju Natura 2000 võrgustiku alale ei ole võimalik objektiivsest teabest lähtuvalt välistada, tuleb Natura 2000 võrgustikule avalduvat mõju asjakohaselt hinnata, algatades selleks Natura asjakohase hindamise läbiviimise. Lisaks tuleb asjakohases mahus, kuid seadusega reguleerimata vormis, hinnata enne tegevuse ellu viimist muud olulised keskkonnamõjud, et tagada tegevuse vastavus õigusaktides sisalduvatele nõuetele.

Nursipalu harjutusvälja laienduse huviala keskkonnaülevaatest ning Natura eelhinnangust nähtub teatud asukohtades enne tegevuste lubamist täiendavate uuringute ja Natura asjakohase hindamise vajadus. Nursipalu harjutusvälja laiendamise korraldusega otsustatakse Natura asjakohane hindamine eelhinnangus selgitatud mahus, samuti kirjeldatakse uuringud ja muud olulised mõjud, mis hinnatakse mõju tegevuse lubamise eelselt. Natura eelhinnangu tulemustele tuginevalt on. vajadusel võimalik leida hüvitavad meetmed Natura võrgustiku aladele avalduvate ebasoodsate mõjude hüvitamiseks. St, et harjutusvälja asutamine kavandatud piirides on rahvusvahelise Natura 2000 võrgustiku kaitse vajadusest lähtuvalt võimalik.

Vabariigi Valitsuse korralduse „Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ eelnõuga koos seletuskirja ning keskkonnaülevaate, Natura eelhinnangu ja asukohavaliku avalike dokumentidega on võimalik tutvuda RKIKi veebilehel https://www.kaitseinvesteeringud.ee/nursipalu-laiendus/ alates 29. augustist kell 10:00s ja avaliku väljapaneku toimumise ajal ka Antsla Vallavalitsuses (Fr. R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla), Võru Vallavalitsuses (Võrumõisa tee 4a, Võru) ja Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge) kohapeal. Valdades saab dokumentidega tutvuda tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani kella 9.00-st 15.00-ni ja reedeti kella 09.00-st 14.00-ni.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõule saab esitada kirjalikult ((digi)allkirjastatult) kuni 12.09.2023 (k.a) aadressil Järve 34A, Tallinn või e-posti teel: [email protected].

Avalik istung esitatud ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks toimub korralduslike täpsustuste tõttu varem välja kuulutatud 3. oktoobri asemel 6. oktoobril 2023 kell 18.00 Võru Gümnaasiumis, aadressil Seminari 1, Võru.

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn
E-post: [email protected]

2023-08-29T11:19:11+00:00