Teostame regulaarlselt pinna- ja põhjavee seiret Kaitseväe harjutusväljadel, et saada andmeid meie harjutusväljadel paiknevate veekogumite seisundist ning hoida silm peal oluliste ainete trendidel. Seire eesmärk on hinnata Kaitseväe tegevuse mõju harjutusväljade alal moodustuvale pinna- ja põhjaveele. Juhul kui veeseire tulemused näitavad veeseisundit ohustavate kontsentratsioonide tõusu, saame õigeaegselt rakendada vastavaid leevendavaid meetmeid.

Pinnavee seirepunktidest võetud veeproovides määratakse igal aastal vee füüsikalis-keemilised näitajad. Tulemuste põhjal saab väita, et üldiselt on harjutusväljade pinnavee seirepunktides veekvaliteet väga heas seisundis.

Samuti analüüsitakse põhja- ja pinnavee seirepunktides raskemetallide sisaldusi. Nagu eelnevatel aastatel, jäid ka sel aastal kõik analüüsitud raskemetallide sisaldused alla vastavaid piirväärtusi ja piirarve.

Seega võime seire tulemuse põhjal julgelt väita, et riigikaitseline tegevus ei ole pinna- ja põhjavee seisundit halvendanud.

 

2020-11-20T11:43:39+00:00