Nursipalu harjutusvälja laiendamine

Venemaa kallaletung Ukrainale, Eesti kaitsevõime suurendamine ja NATO idatiiva kaitse tugevdamine on tinginud vajaduse kaitseväe harjutusvõimaluste laiendamiseks ja täiendavate liitlaste vastuvõtuks. Nursipalu laiendamine on vajalik Eesti iseseisvuse ja julgeoleku tagamiseks.

Harjutamisvõimaluste laiendamiseks on vajalik leida sobiv koht Lõuna-Eestis, sest Põhja-Eestis on väljaõppe võimalused ammendumas ja täiendavaid võimalusi on vaja ka 2. jalaväebrigaadi jaoks. Nursipalu harjutusvälja laiendamine on eelkõige olemasoleva taristu paiknemist ja maaomandit arvestades ainuke realistlik lahendus. See laiendus suurendab kogu Eesti julgeolekut.

Kaitseministeeriumi valitsemisala töötab selle nimel, et võimalikult palju leevendada laiendusega kaasnevat mõju kohalikele elanikele ja keskkonnale. Seda arvestades oleme teinud juba märkimisväärselt mööndusi riigikaitseliste vajaduste arvelt.

Nii arendustegevuste elluviimisel, lahenduste leidmisel kui ka harjutusväljade kasutamisel teeme tihedat koostööd nii kohalike kogukondade kui ka keskkonnaametiga. Maade omandamine toimub kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse alusel ning kokkuleppel maaomanikuga saab toimuda kas müügitehing või maade vahetamine.

Saame kohalike inimeste murest täielikult aru. Eesti riik on teile väga tänulik. Leiame huvialasse jäävate maaomanikega individuaalse lahenduse.

Avatud menetlus harjutusvälja laiendamiseks

Vabariigi Valitsuse korralduse „Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ eelnõu koos seletuskirjaga avalik väljapanek toimus 29.08-25.09.2023. Avalik istung esitatud ettepanekute tutvustamiseks toimus 6.10.2023 Võru Gümnaasiumis.

Kaitseväe Nursipalu harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 14.02.2008 korraldusega nr 79 „Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine“. Tulenevalt muutunud julgeolekuolukorrast on vajalik Nursipalu harjutusvälja laiendada. RelvS § 85 lõike 3¹ kohaselt võib Vabariigi Valitsus Kaitseväe harjutusvälja laiendamisel otsustada valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul ja asjakohase ohuhinnangu alusel, et sellise harjutusvälja rajamisele ei kohaldata planeerimisseadust, kui harjutusvälja asutamise või laiendamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele. RelvS § 85 lõike 3³ kohaselt tehakse selline otsus pärast avatud menetluse läbiviimist, mida korraldab kaitseminister või tema määratud asutus. Kaitseminister määras 17.08.2023 käskkirjaga nr 119 avatud menetluse korraldajaks RKIKi.

Eesti iseseisva kaitse kui ka kollektiivkaitse võime tugevdamiseks laiendatakse Nursipalu harjutusvälja 10 000 ha suurusele alale, mis tagab kaitseväele ja liitlastele uute ja vajalikus mahus sõjaliste võimete harjutamise võimalikkuse. Harjutusvälja laiendamisel RelvS 85 lõike 3 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus jätta planeerimisseadus kohaldamata ja ühes sellega ei kohaldu Nursipalu harjutusvälja laiendamise puhul ka keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seaduse kohane keskkonnamõju hindamine, kuna kavandatava tegevuse ainus eesmärk on riigi julgeoleku tagamine.

Looduskaitseseaduse § 69 1 kohaselt, kui olulist mõju Natura 2000 võrgustiku alale ei ole võimalik objektiivsest teabest lähtuvalt välistada, tuleb Natura 2000 võrgustikule avalduvat mõju asjakohaselt hinnata, algatades selleks Natura asjakohase hindamise läbiviimise. Lisaks tuleb asjakohases mahus, kuid seadusega reguleerimata vormis, hinnata enne tegevuse ellu viimist muud olulised keskkonnamõjud, et tagada tegevuse vastavus õigusaktides sisalduvatele nõuetele.

Nursipalu harjutusvälja laienduse huviala keskkonnaülevaatest ning Natura eelhinnangust nähtub teatud asukohtades enne tegevuste lubamist täiendavate uuringute ja Natura asjakohase hindamise vajadus. Nursipalu harjutusvälja laiendamise korraldusega otsustatakse Natura asjakohane hindamine eelhinnangus selgitatud mahus, samuti kirjeldatakse uuringud ja muud olulised mõjud, mis hinnatakse mõju tegevuse lubamise eelselt. Natura eelhinnangu tulemustele tuginevalt on. vajadusel võimalik leida hüvitavad meetmed Natura võrgustiku aladele avalduvate ebasoodsate mõjude hüvitamiseks. St, et harjutusvälja asutamine kavandatud piirides on rahvusvahelise Natura 2000 võrgustiku kaitse vajadusest lähtuvalt võimalik.

Vabariigi Valitsus otsustas 20.10.2023 korraldusega nr 266 „Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata, keskkonnamõju hindamata jätmine ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ laiendada Nursipalu harjutusvälja.  Laiendatud Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja asukoht on Võru maakonnas Rõuge valla, Võru valla ja Antsla valla territooriumil ja ala kogupindalaga 9897,81 ha ja välispiiri pikkusega 51 072,67 m on esitatud korralduse lisas. Ühtlasi algatati Natura asjakohane hindamine korralduse punktis 3.2.1.1 toodud mahus ja viisil II etapi tegevuste suhtes ning  korralduse alusel hinnatakse ka looduskeskkonnale avalduvad mõjud vastavalt korralduse punktis 3.2.2 nimetatule ja selgitatakse keskkonnameetmed, mis tagavad tegevuse vastavuse õigusaktides sätestatule. Korraldus on kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/321102023003

20.10.2023 VV korralduse nr 266 seletuskiri
20.10.2023 VV korralduse nr 266 seletuskirja LISA1
20.10.2023 VV korralduse nr 266 seletuskirja LISA2
20.10.2023 VV korralduse nr 266 seletuskirja LISA3
20.10.2023 VV korralduse nr 266 seletuskirja LISA4

Natura hindamise eksperdi määramine

Avalikule väljapanekule 29.08.2023 pandud korralduse eelnõu ja seletuskiri on leitav siit:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/934eb808-ef29-41aa-8f1f-b924ffd39f5b

Avatud menetluse käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse seisukohtade tabel
Avalikul istungil jagatud infomaterjal (KKK)

Avaliku istungi protokoll

Nursipalju harjutusvälja laienduse keskkonnaülevaade
Keskkonnaülevaate õiend
Keskkonnaülevaate õiend (17.10.2023)
Natura eelhindamine
Nursipalu mürauuringu seletuskiri koos kaartidega (2017, Akukon)
Nursipalu harjutusvälja arendusprogramm
Harjutusvälja jaoks sobiliku maa-ala asukohavaliku kokkuvõte

Nursipalu harjutusvälja korrigeeritud piirid: https://estmilgeo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e1f9ced4d22f40e790215c2a262fec31