Alustatakse Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamist koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu osaühinguga Skepast&Puhkim Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamiseks koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega. Leping sisaldab planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamist ning harjutusvälja keskkonnakorralduskava koostamist.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on Soodla harjutusväljale kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõiguse määramine, Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni ühenduskoridoride võimalike asukohtade ning Soodla harjutusväljast ida pool asuva põhja–lõuna suunalise tee asukoha määramine.

RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru ütles, et harjutusväli on vajalik sõjalise väljaõppe korraldamiseks, eelkõige selleks, et arendada soomusmanöövervõimet ja harjutada järjest laienevat koostööd NATO liikmesriikide üksustega. „Tänases julgeolekuolukorras ning kaitseväe ja kaitseliidu üksuste väljaõppe tihenemisel on harjutusväljad jäänud üksustele väikseks, mille tõttu on Soodla harjutusvälja arendamine hädavajalik. Meil on hea meel, et meie partneriks on Skepast&Puhkim, kellel on varasem kogemus keskpolügooni riigi eriplaneeringu koostamisega,“ lisas Kalmaru.

2022. aasta juunis kehtestas Vabariigi Valitsus kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu, mille koostamist Skepast&Puhkim konsulteerisid. Skepast&Puhkimi tegevjuht Anni Konsap märkis, et kuna Soodla harjutusvälja ja keskpolügooni puhul on tegemist väga seotud aladega nii piirkonna, ühendusteede kui ka kohaliku elanikkonna valguses, on Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja mõjude hindamise läbiviimine justkui loomulik jätkutegevus.

„Skepast&Puhkim  panustab uhkusega riigikaitse arengusse, eriti täna Euroopas toimuvate sündmuste valguses. Kaitseväe keskpolügooni kogemus ja koostöö ametkondade, laiema avalikkuse ning valdkonna ekspertidega aitab meil kindlasti leida harjutusväljale lahenduse, mis panustab riigikaitse arengusse ning tagab ka piirkonna elanike igapäevaelu tõrgeteta toimimise,“ lisas Konsap.

Lepingu kogumaksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 240 000 eurot ning lepingu kestvus on 31 kuud.

Lisainfo: Hanna Heinnurm, [email protected]


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu ja materjalide soetamisega tegelev asutus, mis asutati 2017. aastal. RKIK-i eesmärk on võimaldada kaitseväel keskenduda oma põhitegevusele ehk sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga investeeritud euro eest maksimaalselt kaitsevõimet. RKIK korraldab hankeid nii kaitseministeeriumi, kaitseväe kui ka teiste valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Riigikaitse arendamiseks soetatakse igal aastal üle 350 miljoni euro eest tooteid ja teenuseid ning arendatakse ja hoitakse töökorras taristut rohkem kui 70 miljoni euro ulatuses.

Kõik käimasolevad ja planeeritud hanked leiad veebilehelt: https://hanked.kaitseinvesteeringud.ee/

2022-09-09T19:41:10+00:00