Riigivara

Riigivara valdkonnas on meie peamisteks ülesanneteks riigivaraga seotud toimingud ning nendega seotud õiguslike probleemide lahendamine. Olemasoleva riigivara osas korraldame riigivara kasutusse andmist, üleandmist, võõrandamist, mahakandmist, piiratud asjaõiguste seadmist, maakorraldustoimingute tellimist ja muid vajalikke toiminguid, mida on seaduses riigivaraga lubatud teha.

Vara osas, mis pole riigi omandis, kuid mida on vaja kaitseministeeriumi valitsemisalal kasutada või omandada, organiseerime kaitseinvesteeringute keskuses vara kasutusse võtmist, piiratud asjaõiguste seadmist, maade omandamist või vahetamist. Lisaks korraldame riigikaitseliste ehitiste töövõime tagamiseks kaitseministeeriumi valitsemisala seisukohtade, tingimuste ja kooskõlastuste andmist, samuti vajalike planeeringute tellimist ning osaleme nende koostamises riigikaitseliste huvide esindajana.

Teadmiseks arendajale

Paljudele riigikaitselistele ehitistele on kaitseministri 26.602015 määrusega nr 16 “Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta” määratud piiranguvöönd. Määruse lisas 1 nimetatud piiranguvööndite ulatus on nähtav Maa-ameti geoportaalis kitsenduste kaardirakendusel.

Mitmetes loamenetlustes ning planeeringumenetluses tuleb tegevus riigikaitselise ehitise piiranguvööndis kooskõlastada kaitseministeeriumi või RKIKiga või küsida nende seisukohti ja tingimusi. Üldjuhul taotleb kooskõlastust või küsib seisukohti loa andja (näiteks planeeringumenetlustes ning projekteerimistingimuste või ehitusloa andmisel kohalik omavalitsus, geoloogilise uuringu loa või kaevandamisloa menetluses Keskkonnaamet jne). Kooskõlastuse ja arvamuse andmisel lähtutakse konkreetse riigikaitselise ehitise spetsiifikast ning taotletava tegevuse sisust ja võimalikust mõjust riigikaitselise ehitiste töövõimele. Kooskõlastus antakse juhul, kui soovitaval tegevusel ei ole negatiivset mõju riigikaitselise ehitise töövõimele.

Lisaks tegevusele piiranguvööndis on eri tasandite planeeringutes ning ehitusseadustiku § 120 lõikes 1 sätestatud ka muid olukordi, millal tuleb ehitamine kaitseministeeriumi või valdkonna eest vastutava ministri volitatud valitsusasutusega kooskõlastada.