Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused

Raadi linnaku jääkreostuse likvideerimine (2023–…)

2023. aasta alguses alustasime koos Tartu linnavalitsusega Raadi linnaku nõukogudeaegse jääkreostuse likvideerimist. Jääkreostuskolle likvideeriti tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) veemajanduse programmi rahastusele.

Jääkreostusala asub Tartu linnas Raadi asumis osaliselt riigikaitsemaal ja osaliselt Tartu linna maadel. Raadi lennuvälja jääkreostuse uuringuga (1995) tuvastati endise Nõukogude Liidu Raadi sõjaväelennuvälja autobaasi alalt pinnasereostus, kuid seni teadmata olnud reostusala tuli ilmsiks 2020. ja 2021. aastal tehtud täiendavate reostusuuringutega.

Reostusala ohutustatakse EKOGRID™ tehnoloogia abil, kus maapinda paigutatakse omavahel ühendatud elektroodid, millega luuakse pinnases elektrokineetiline väli, mille abil tõhustatakse bioremediatsiooni ja saasteainete oksüdeerimist pinnases ja põhjavees. Tegemist on uudse tehnoloogia kasutamisega reostunud ala puhastamisel.

Kuigi jääkreostuse likvideerimine võtab aega neli kuni kaheksa kuud ning on võrreldes pinnase eemaldamisega aeganõudvam, võimaldab selline lähenemine jääkreostusala ohutustada ilma pinnase suuremahulise väljakaevamise töödeta ja tagasitäite vajaduseta. Lisandväärtuseks on ka põhjavee puhastumine protsessi käigus.

Leping jääkreostuse likvideerimiseks sõlmiti ettevõtetega Maves OÜ ja EKOGRID OY. Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 240 000 eurot.

Ämari lennubaasi jääkreostuse likvideerimine (2021)

2021. aastal avastati Ämari lennubaasi piirdeaia ehitustööde käigus Nõukogude Liidu sõjaväelennubaasist järele jäänud jääkreostus. Varasemalt on lennubaasi alalt samuti likvideeritud jääkreostuseid, kuid kuna lennubaasi alad on suured, siis esines veel üksikuid avastamata reostuskoldeid.

Piirdeaia ehitustöödega kaasajastatati lennubaasi põhjapoolset perimeetrit, et tagada territooriumi turvalisus. Perimeetri kogupikkus oli 13 kilomeetrit, millest uuendus hõlmas ligikaudu viit kilomeetrit.   Tööde kogumaksumus oli 2,3 miljonit eurot, millest YIT Eesti AS tööde osa oli 1,5 miljonit eurot. Ehituslepingu partneriteks oli YIT Eesti AS ja AS Telegrupp.

Reostuskolde likvideerimine aitas kaasa Ämari lennubaasi piirkonna pinna- ja põhjavee reostusohu vähendamisele. Toetust taotleti KIK veemajanduse programmist ning reostuse likvideerimise hinnanguline maksumus oli ligikaudu 235 000 eurot.  KIK-i veemajanduse programmi eesmärk on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi. Programmiga toetatakse ka pinna- ja põhjavee reostusohu vähendamist jääkreostuskollete likvideerimise või ohutuks muutmise teel.

Kolde likvideerimine toimus kahes etapis. Esimesena kaevati naftasaadustega reostunud pinnas maapõuest välja ja vahe ladustati keskkonnale ohutult. Sellega tagati, et reostus ei kanduks edasi pinna- ja põhjavette. Teises etapis likvideeriti vaheladustatud reostunud pinnas lõplikult. YIT koostas jääkreostuse likvideerimise kava, rajas ajutise geomembraaniga kaetud ladestusala ning eemaldas kogu esinenud pinnasereostuse. Peale tööde lõppu võetud proovid kinnitasid, et reostust vanas maaparandussüsteemise enam ei esine.