Organisatsioon2020-12-08T23:05:39+00:00

Organisatsioon

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus alustas tööd 1. jaanuaril 2017. Keskuse loomise kava ulatub 2010. aastasse, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Kaitseinvesteeringute Keskus koondab seni eraldi hangete ja taristu haldusega tegelenud asutuste – peamiselt Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi – erialaekspertiisi, teadmised-kogemused ja vastava eelarve.

Keskus korraldab hankeid nii Kaitseministeeriumi, Kaitseväe kui ka teiste valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab nende kinnisvara.

Keskus võimaldab Kaitseväel keskenduda oma põhitegevusele ehk sõjaliste ülesannete täitmisele.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse põhimäärus »

Investeeringute ja hangete maht on mitmekordistunud

Kaitseministeeriumi valitsemisala investeeringute ja erivarustuse hangete maht on mitmekordistunud. Kui 2010. aastal oli riigikaitse valdkonnas investeeringute ja kaitseotstarbeliste hangete maht 57,3 miljonit eurot, siis 2020. aastaks on ette näha investeeringute ja hangete mahu kasv 200 miljoni euroni.

Vajadus tõhusama koordinatsiooni järele

Hanked on muutunud keerulisemaks ja kasvanud on ka riigikaitselise taristu maht. Nii hangete kui ka taristu valdkonnas on selge vajadus ühtsema ja tõhusama koordinatsiooni järele. See vajadus selgitati juba 2010. aastal valminud riigikaitse strateegias, mille alusel loodi kekne asutu kaitseministri käskkirjaga 9. novembril 2015.

Protsesside ühtlustamine, selgem hankeprotsess

Keskus võimaldab ühtlustada seni eri asutustes kasutusel olnud protsesse, parandada lepingute kvaliteeti ning muuta selgemaks osapoolte rolle ja vastutust. Kogu hankeprotsess on läbipaistvam ja selgem.

Tervikpilt kogu valitsemisala taristust

Keskusel on tervikpilt kogu valitsemisala taristu hetkeseisust ja investeerimisvajadustest. Kaitseinvesteeringute Keskuses töötavad varasemalt Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes tegutsenud logistikaspetsialistid, kellel on valdkonnast väga hea ülevaade ja erialateadmised.

Missioon

Toetada riigikaitse valdkonda professionaalselt korraldatud hangete, taristu arendus- ja haldustegevuse ning investeeringutega.

Visioon

Olla koostöövalmis, asja- ja vastutustundlik partner kõigile riigikaitse valdkonnas tegutsevatele asutustele ja ettevõtetele ning hinnatud tööandja töötajate jaoks. Kaitseinvesteeringute Keskuse kogemus toetub nii Kaitseväe, Kaitseministeeriumi kui ka erasektori parimatele praktikatele, teadmistele ja kogemustele. Kaitseinvesteeringute Keskuse professionaalsuse mõõdupuuks on koostööpartnerite hinnang.

Personal

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses töötab ligikaudu 130 inimest, kellest veerand tegeleb riigihangete korraldamisega, veerand taristu arendamisega ja pool taristu korrashoiu tagamisega.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse töötajate kontaktid »

Meie töötajate keskmine vanus on 44 aastat, noorim töötaja on 24 aastane ja vanim 76 aastane. Naisi on meie seas 38% ja mehi 62%

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses töötamine sobib asjatundlikele inimestele, kes väärtustavad koostööd, tulemuslikkust ja arengut.

Peame oluliseks saavutada töötajate motiveeritus, pühendumus ja tööga rahulolu. Võimaldame oma töötajatele aja- ja kohapaindlikke töötingimusi.

Väärtustame töötajate tervist ja loome tingimused sportimiseks.

Organisatsiooni struktuur

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse töötajate koosseisu kinnitab kaitseminister või tema volitusel keskuse direktor. Keskuse struktuuri moodustavad osakonnad, mis omakorda jagunevad allüksusteks. Keskuse osakonnad on üldosakond, hangete osakond ja taristuosakond.

Osakondade põhimäärused

Kuupäev Fail
01.01.2017 hangeteosakond.pdf (133.48 KB, PDF)
01.01.2017 taristuosakond.pdf (132.75 KB, PDF)
01.01.2017 üldosakond.pdf (132.67 KB, PDF)

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee