Organisatsioon2024-01-15T16:50:52+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hankeid nii Kaitseministeeriumi, Kaitseväe kui ka teiste Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Keskuse eesmärk on võimaldada Kaitseväel keskenduda sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga euro eest võimalikult palju kaitsevõimet. Selleks panustab keskus Kaitseväe kaitsevõime arengusse võimalikult efektiivsete hangete ja investeeringutega ning professionaalse taristu ja infrastruktuuri haldamise ja arendamisega.

Riigikaitse arendamiseks soetab keskus igal aastal üle 250 miljoni euro eest tooteid ja teenuseid ning arendab ja hoiab töökorras taristut rohkem kui 70 miljoni euro ulatuses.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse põhimäärus »

Investeeringute ja hangete maht on mitmekordistunud

Kaitseministeeriumi valitsemisala investeeringute ja erivarustuse hangete maht on mitmekordistunud. Kui 2010. aastal oli riigikaitse valdkonnas investeeringute ja kaitseotstarbeliste hangete maht 57,3 miljonit eurot, siis 2021. aastaks oli ette näha investeeringute ja hangete mahu kasv 250 miljoni euroni.

Vajadus tõhusama koordinatsiooni järele

Hanked on muutunud keerulisemaks ja kasvanud on ka riigikaitselise taristu maht. Nii hangete kui ka taristu valdkonnas on selge vajadus ühtsema ja tõhusama koordinatsiooni järele. See vajadus selgitati juba 2010. aastal valminud riigikaitse strateegias, mille alusel loodi keskne asutus kaitseministri käskkirjaga 9. novembril 2015.

Protsesside ühtlustamine, selgem hankeprotsess

Keskus võimaldab ühtlustada seni eri asutustes kasutusel olnud protsesse, parandada lepingute kvaliteeti ning muuta selgemaks osapoolte rolle ja vastutust. Kogu hankeprotsess on läbipaistvam ja selgem.

Tervikpilt kogu valitsemisala taristust

Keskusel on tervikpilt kogu valitsemisala taristu hetkeseisust ja investeerimisvajadustest. Kaitseinvesteeringute Keskuses töötavad varasemalt Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes tegutsenud logistikaspetsialistid, kellel on valdkonnast väga hea ülevaade ja erialateadmised.

Organisatsiooni struktuur

Osakondade põhimäärused

Kuupäev Fail
01.09.2020 hangeteosakond.pdf (200 KB, PDF)
01.09.2020 taristuosakond.pdf (198 KB, PDF)
09.03.2019 üldosakond.pdf (195 KB, PDF)