Taristu2023-06-30T09:26:23+00:00

Kaitseinvesteeringute keskus arendab, haldab ja ehitab Kaitseministeeriumi ja tema allasutuste kinnisvara.

Riigi kinnisvararegister»

Kõik toimingud kinnisvaraga

Kaitseinvesteeringute keskus koondab seni kaitseministeeriumis ja kaitseväe toetuse väejuhatuses töötanud ehitus- ja kinnisvaraeksperte, insenere, haldus- ja hooldusspetsialiste. Nende ülesanne on kogu riigikaitselise taristu arendamine, sealhulgas planeeringute korraldamine,, ehitamine ning kinnisvara haldamine, samuti kõigi kinnisvara käsutamisega seotud toimingute tegemine.

Taristu korraldus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus planeerib uusi arendusi ja korraldab planeeringute koostamist, projekteerimist ning ehitamist, kinnisvara ostu ning müüki. Samuti korraldab keskus katastrimõõdistamisi ja vajadusel rendihankeid ning seisab hea, et arendus- ja ehitustegevus oleks kooskõlas keskkonnanõuetega. Keskus tellib vajadusel ka NATO Julgeolekuinvesteeringute Programmi (NSIP) tehnilise ekspertiisi ja määrab selle maksumuse.

Taristuosakonna haldurid ja spetsialistid korraldavad kinnisvara haldamist ning peavad arvestust objektide kohta. Kinnisvarahaldurid on kõigis piirkondades.

Kaitseinvesteeringute keskuse hallatava taristu ja infrastruktuuri hooldamine ja arendamine jaguneb kuueks portfelliks.

  • Harjutusväljade portfell – portfelli kuuluvad Kaitseväe kasutatavad ning üle Eesti paiknevad harjutusväljad ja lasketiirud – portfelli ülesandeks on hooldada ja arendada harjutusvälju ning hallata nende kasutamist.
  • Toitlustusteenuse portfell – portfelli kuuluvad Kaitseväe territooriumitel asuvad toitlustuskompleksid üle Eesti – portfelli ülesandeks on korraldada ja arendada toitlustuskompleksides toitlustusteenust, sealhulgas ka kuivtoidupakke.
  • Põhja portfell – vastutusalasse kuuluvad peamiselt Harjumaal paiknev taristu.
  • Kirde portfell – vastutusalasse kuuluvad peamiselt Virumaal paiknevad Tapa ja Jõhvi sõjaväelinnakud.
  • Lõuna portfell – vastutusalasse kuuluvad peamiselt Lõuna-Eestis paiknevad Tartu ja Võru taristu.
  • Lääne portfell – vastutusalasse kuuluvad nii Põhja-Eesti kui ka Lääne-Eestis paiknevad Paldiski ja Ämari linnakud kui ka kõik Lääne-Eesti saartel paiknev taristu.

Harjutusalad

Kaitseinvesteeringute keskus kavandab kaitseväe harjutusalade arendamist, sealhulgas maade ostmist ja võõrandamist ning maastikul toimuvaid töid – metsaraiet, teede ja rajatiste ehitust ning vastavust keskkonnanõuetele.

Enne projekteerimistöödega alustamist korraldavad keskuse taristuosakonna eksperdid vajalikud eeluuringud, keskkonna- ja riskianalüüsid ning keskkonnamõjude hindamise. Vajadusel tellib keskus spetsiaalseid uuringuid, sealhulgas mürauuringuid.

Nursipalu harjutusvälja laienduse huviala kaardi ning info leiad aadressilt: https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-nursipalu

Harjutusväljad ja lasketiirud »
Harjutusväljade veebileht »

Harjutusalad

EL struktuurifondidest rahastatud projektid

Brontose jätkuarendus võimaldab Kaitseväe harjutusaladel maal, merel ja õhus nii Eesti üksustel kui ka liitlastel paremini planeerida ja ohutumalt läbi viia väljaõpet. Selle tulemusena tõuseb üksuste väljaõppetase ja tugevneb riigikaitse.

Riigikaitseliste väljaõppealade andmekogu täiendamise (BRONTOS 2+) arendusprojekti eesmärgiks on organisatsiooni sisemiste tööprotsesside optimeerimine, teenuse kvaliteedi tõstmine, väljaõpperessursside kasutamise efektiivsuse tõstmine. Arendusprojekti eesmärgiks on täiendada infosüsteemi Brontos 2.0, kus kaitseväel, kaitseliidul ning politsei- ja piirivalveametil on võimalus planeerida väljaõppealadele oma väljaõpet.

Projekt koosnes kahest osast:

  • Tarkvara arendus (Quretec OÜ)
  • Tarkvara turbetestimine (KPMG Baltics OÜ)

Eraldatud toetus: 399 840 EUR, mis koosnes 85% EL regionaalarengu fondist ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.

Projekti periood: 09.12.2021-29.07.2023

Varasemalt EL struktuurfondidest rahastatud riigikaitseliste väljaõppealade broneerimissüsteemi projektid