Hanked2019-03-28T19:30:10+00:00

Hanked

Kaitsevaldkonna hankeid korraldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, mille eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Riigikaitse arengukava »

Läbipaistvus ja parim oskusteave

Kõigi kaitseostarbeliste hangete koondamine ühte asutusse tagab hangete läbipaistvuse ning parima hangete- ja taristualase oskusteabe koondumise ühte kohta. Otsuse Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse loomiseks tegi kaitseminister 2016. aasta juulis, keskus alustas tööd 1. jaanuaril 2017.

Riigikaitse arengukava

Kaitseotstarbelise varustuse hangete prioriteedid, hangetele eraldatavate summade piirmäärad ja teostamise aeg kuni 2022. aastani on kindlaks määratud riigikaitse arengukavaga. Kinnitatud plaani kohaselt kaitseotstarbelise varustuse hangete maht kasvab ning jõuab 2020. aastaks ligi 200 miljonit euroni.

Aastakümne prioriteedid

Selle aastakümne prioriteedid on jalaväe lahingumasinate, uute pikamaa tankitõrjeraketisüsteemide ning liikursuurtükkide hanked, samuti kaitseväe sõjaaja üksustele vajaliku varustuse ja varude täiendamine.

E-riigihangete register

Kaitsevaldkonna riigihanked leiate riigihangete registrist. Pärast registrisse sisenemist valige üleval olevast menüüst “Register” ja seejärel “Hanke otsing”. Paremal asuvasse lahtrisse “Hankija” sisestage “Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus”.

Riigihangete register »

Hangete läbiviimise põhimõtted

Kaitseinvesteeringute Keskusesse on koondunud kogu kaitsealaste hangete erialatedmised ja ressurss. See võimaldab valdkonna hankeid paremini planeerida, kasutada tõhusalt kogu teadmiste- ja kogemustepagasit ning saavutada parim ja säästlikuim tulemus nii kasutajale kui ka maksumaksjale.

Hankekord » (104.73 KB, PDF)

Kaitseotstarbelise varustuse hanked

Varustushangetest kulub suurim osa kaitseväe uute võimete loomisele ning reservüksuste sõjaaja varustuse ja varude muretsemiseks. Lisaks suuremahulistele projektidele nagu pikamaa tankitõrje ja liikursuurtükkide hanked, soetatakse sideseadmeid, veokeid ja teisi rivisõidukeid, laskemoona, pioneerivarustust, öövaatlusseadmeid, suurtükiväe- ja miinipildujaüksuste varustust.

Varustuse hoolduse ja administratiivhanked

Lisaks uute võimete loomisega seotud hangetele hoolitseb Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ka hangitud varustuse ja süsteemide ülalpidamise ja meeskondade vajaliku väljaõppe eest.

Olulisemad hankevaldkonnad 2017. aastal

2017. aastal on kavas läbi viia ca 500 hanget kogusummas 159 miljonit eurot.

Hankeplaanis olevaid andmeid tuleb käsitleda esialgsete ja indikatiivsetena, andmed täpsustuvad hangete väljakuulutamisel riigihangete registris. Hankeplaani muudetakse vajadusel kord kvartalis. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ei avalda kodulehel riigihangete seaduse mõistes erandhankeid, minikonkursse (kehtivate raamlepingute alusel korraldatavad minikonkursid) ja hankeid, mis teostatakse läbi NATO või EL agentuuride või mille hankimine toimub läbi teise riigi rahvusvahelise ühishankena.

 • Maismaasõidukid
 • Laskemoon
 • Maismaasõidukite elutsükkel, sh hooldus, remont, opereerimise tagamine
 • Relvastus
 • Mereväe tehnika ja elutsükkel, sh hooldus, remont, opereerimise tagamine
 • Side- ja IT-varustus
 • Riidevarustus
 • Imitaatorid
 • Väliteenistusvarustus, sh meditsiini-, väliköögi- ja staabitelgid ning staabitelgi küttesüsteem; remonditelgid koos küttesüsteemiga; 3–6 inimese telgid
 • Meditsiinitehnika
 • Õhuväe navigatsioon, seire ja sidesüsteemid

Hangete kvaliteet

Kaitsevaldkonna hangete viimine ühtse juhtimise alla kindlustab, et kõiki hankeid valmistavad ette ja viivad läbi selle valdkonna eksperdid, kel on kogemus igapäevasel suurhangete korraldamisel, kes teavad, mida dokumentatsiooni koostamisel arvestada ja oskavad vajadusel kaasata täiendavaid ekspertteadmisi.

Teadmiste ja oskuste jagamine omavahel ja rahvusvaheliste meeskondade koosseisus koondab hangete alased ekspertteadmised ühte allüksusesse ja toodab sünergiat.

Koostöö

Kaitseinvesteeringute Keskus on avatud ning huvitatud hangete korraldamisel koostööst rahvusvahelisel tasandil nii NATO-liitlaste, näiteks Norra või Taaniga, või lähinaabrite Soome ja Rootsiga. Soomega koostöös hankis Eesti õhuseireradarid, mis paiknevad Muhu saarel ja Tõikamäel, Valgamaal. Samuti teeb keskus koostööd mis võimaldab liitlasriikidel hankida vajalikke võimeid ühiselt, ning Euroopa Kaitseagentuuriga.

NATO hangete agentuur »
Euroopa Kaitseagentuur »

Ekspertide kaasamine

Rahvusvahelise koostöö raames saab hangete ette valmistamisse kaasata vastava valdkonna eksperte ja kogemusi üle maailma, mis aitab hankeid sujuvamalt ja täpsemini korraldada.

Kõik Kaitseministeeriumi valitsemisala hanked

Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hankeid kogu kaitseministeeriumi valitsemisala tarbeks – lisaks kaitseväele ka kaitseministeeriumile, Kaitseliidule, kaitseressursside ametile, sõjamuuseumile.

Ühtsed alused ja raamlepingud

Hankeid korraldatakse ühtsetel alustel, hangete korraldamisel arvestatakse ka hangitud esemete ja süsteemide elutsükliga, st kogu süsteemi kulu planeeritakse korraga. Ühised hanked võimaldavad sõlmida raamlepinguid, mis annab vabaduse konkreetseid hankemahte vastavalt vajadusele täpsustada.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee