Sirgala harjutusvälja laiendamine

Vabariigi Valitsus otsustas 21.12.2023 korraldusega nr 301 „Kaitseväe Sirgala harjutusvälja laiendamine“ laiendada Sirgala harjutusvälja pindala 4968,7 ha võrra ja välispiiri 20 082,66 m võrra. Laiendatud Kaitseväe Sirgala harjutusvälja asukoht on Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linna, Alutaguse valla ja Toila valla territooriumil ja ala kogupindalaga 7758,7 ha ja välispiiri pikkusega 41 582,66 m on esitatud korralduse lisas. Korraldus on kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/323122023010

21.12.2023 VV korralduse nr 301 seletuskiri
21.12.2023 VV korralduse nr 301 seletuskiri LISA 1
21.12.2023 VV korralduse nr 301 seletuskiri LISA 2

Kaitseväe Sirgala harjutusvälja laiendusest üldiselt

Kaitseväe Sirgala harjutusväli (edaspidi Sirgala HV) pindalaga 2790 hektarit ja välispiiri pikkusega 21 500 meetrit asutati Vabariigi Valitsuse 12. juuni 2008. a korraldusega nr 272 „Kaitseväe Sirgala harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine“ Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas Mustanina külas. Sirgala HV on üks seitsmest olemasolevast ja kasutuses olevast harjutusväljast. Riigikaitse vajadused ja võimekus on 10 aastase perioodi jooksul muutunud, mis on tinginud vajaduse arendada ka Sirgala HV väljaõppevõimalusi, sh osaliselt laiendada harjutusvälja piire.

Sirgala HV laiendus paikneb 2008. a asutatud Sirgala HVst suures osas lääne-loode suunas asuval maa-alal, ulatudes lisaks Narva-Jõesuu linnale ka Toila valla ja Alutaguse valla haldusterritooriumile. Sirgala HV pindala on laiendamise järgselt 7758,7 hektarit ja välispiiri pikkus 41 582,66 meetrit. Sirgala HV ja selle perspektiivne laiendus on kajastatud kehtivas Ida-Viru maakonnaplaneeringus. Lisaks on Sirgala HV laiendamine kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuste kehtivate üldplaneeringutega ning laiendatud piiridega on arvestatud pooleliolevate üldplaneeringute menetlustes. Sirgala laiendus hõlmab täielikult riigimaid, puudutab võimalikult vähe loodust (endine põlevkivikarjäär) ja kasutab ära olemasolevat harjutusvälja.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) algatas 17.03.2020. a otsusega nr 1-7/20-088 Sirgala HV ehitusprojekti keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KMH). Sirgala HV ehitusprojekti KMH aruanne on TTJA poolt on 15.09.2023. a kirjaga nr. 16-6/20-00157-182 tunnistatud nõuetele vastavaks. Keskkonnameetmed Sirgala HV välja arendamiseks määratakse TTJA antavas ehitusloas, tuginedes KMH aruandele. KMH aruande koostamise käigus jõuti järeldusele, et arvestades kavandatava tegevuse iseloomu ja mahtu, ei ole oodata sellest tulenevalt olulist negatiivse keskkonnamõju, sh ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku alade terviklikkusele ega kaitse-eesmärkidele. KMH aruandes on esitatud loetelu ettepanekutest ja leevendavatest meetmetest, millega on soovitav arvestada, et projektialal võimalikku ebasoodsat mõju täiendavalt vältida või leevendada.

Vabariigi Valitsuse korralduse „Kaitseväe Sirgala harjutusvälja laiendamine“  eelnõule sai ettepanekuid ja vastuväiteid esitada kirjalikult 02.-08.12.2023.a (k.a) aadressil Sakala 1, Tallinn või e-posti teel [email protected].

Korralduse eelnõu dokumendid:

Sirgala harjutusvälja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu
Sirgala harjutusvälja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu lisa
Sirgala harjutusvälja Vabariigi Valitsuse korralduse seletuskiri
Sirgala harjutusvälja arendusprogramm
Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti keskkonnamõju hindamine

Kaardi link