Nõuanded pakkujale

Millele riigihankes osalemiseks pakkumust koostades tähelepanu pöörata?

Pakkumust ettevalmistades on oluline, et pakkuja jälgiks, missuguseid andmeid ja dokumente on hankija seatud tingimustele vastavuse tõendamiseks nõudnud. Oluline need dokumendid ka koos pakkumusega esitada.

 1. Reeglina ei ole tingimuslikud pakkumused lubatud.
 2. Pakkuja peab pakkumuses esitama need andmed ja dokumendid, mida on riigihanke alusdokumentides küsitud.
 3. Sageli ei piisa üksnes tingimuse sissejuhatava lause lugemisest, vaid tuleb tutvuda ka tingimuse pikema lahtikirjutusega, kust võivad tuleneda nüansid, mis aitavad korrektset pakkumust koostada.
 4. Kui tegemist on sama hankeeseme hankemenetlusega, milles pakkuja on juba ka eelmistel kordadel osalenud, siis uue hanke puhul ei pruugi hankija sätestada samu tingimusi, mis eelmisel korral. Seetõttu on äärmisel oluline iga uue hanke puhul tutvuda põhjalikult just selle hanke tingimustega.
 5. Oluline on, et pakkuja märgiks pakkumuses, milline teave on pakkuja ärisaladus ning põhjendaks ka teabe ärisaladuseks määramist. Siinjuures tuleb arvestada, et ärisaladusena ei või märkida pakkumuse maksumust ega osamaksumusi, kui neid arvestatakse pakkumuste hindamisel, ega muid pakkumuste hindamise kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid numbriliste näitajate väärtusi, kuivõrd need kuuluvad avaldamisele osaliselt kõikidele hankemenetluses osalejatele pakkumuste avamisel ja osaliselt vastavaks tunnistatud pakkujatele pärast eduka pakkumuse tegemise otsust hankija poolt. Korrektselt teabe ärisaladusena märgistamine tagab selle, et pakkuja vastav teave saladuseks jääbki.
 6. Samamoodi ootab hankija ka pakkujatelt, et hankija poolt pakkujatele hankemenetluse kestel väljastatud teave, mis on märgistatud kui asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave, jääb üksnes pakkuja käsutusse ning pakkuja ei avalda seda pakkumuse esitamisega mitteseotud isikutele. See teave on mõeldud pakkujale üksnes pakkumuse esitamiseks ja lepingu täitmiseks.

Riigihangete korraldamisel on hankija kohustatud järgima järgmisi põhimõtteid:

 1. hankija tegutseb riigihanke korraldamisel läbipaistvalt, kontrollitavalt ja proportsionaalselt;
 2. hankija kohtleb kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigis, võrdselt ja jälgib, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
 3. hankija tagab konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel, kusjuures avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku isiku osalemine riigihankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise tõttu;
 4. hankija väldib konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
 5. hankija kasutab rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt, sõlmib hankelepingu parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel ning viib riigihanke läbi mõistliku aja jooksul.

Kõiki neid põhimõtteid järgides koostab hankija riigihanke alusdokumendid, kus kirjeldab hankeeseme ning sätestab kõik olulised nõuded pakkujale ja pakkumusele.

Paraku juhtub vahel ka nii, et hankija koostatud riigihanke alusdokumentides on ebakõlasid. Hankija on väga tänulik, kui hankija tähelepanu neile juhitakse enne pakkumuste esitamise tähtaega. See teeb võimalikuks alusdokumentide puudused enne pakkumuste esitamise tähtaega kõrvaldada. Korrektsete alusdokumentide alusel on ka pakkujatel lihtsam pakkumust esitada.