Tänavu aprillis tegime mürauuringu Võrumaal Nursipalu harjutusvälja ümbruses Sõmerpalu alevikus ning Nursi ja Lükkä külas. Mõõtsime suure- ja väikesekaliibriliste relvade harjutuspäeva, kus peamisteks müraallikateks olid seekord 120 mm miinipildujad, 84 mm tankitõrjegranaadiheitjad (Carl-Gustav) ja M21F kaitselaeng.

Mõõtmiste eesmärk oli teada saada, mis on konkreetse harjutuspäeva puhul harjutusvälja lähiümbruse asustatud aladele jõudev müratase.

Mida näitas Nursipalus tehtud uuring?
Selgus, et harjutuspäeva müra hinnatud tase ei ületanud soovituslikku päevast normtaset (Ld 65 dB) lähimate külade (Mustassaare, Tsirgupalu, Lükkä, Hänike, Sõmerpalu, Järevere) juures. Mõõtmisandmete alusel saadud arvutustulemustele esines suurekaliibriliste relvade LCE väärtuste lühiajalist ületamist kuni 3 dB üks kord kahes mõõtmispunktis, kuid soovituslikku päevast mürataset lähimate eluhoonete juures Lükkä ja Mustassaare külas ei ületatud.

Oluline on välja tuua, et mürauuringu tulemused ja nende alusel tehtud järeldused kehtivad tulevikus teostatavate sarnaste harjutuspäevade kohta. Tulemustest saab järeldada, et soovituslikke müratasemeid ei ületata lähimate eluhoonete juures, kui kasutatakse sarnaseid relvi ning alasid, kust harjutust läbi viidi. Kui ilmastikutingimused on sarnased või soodsamad (nt vaiksem tuulekiirus, kõrgem temperatuur vms), siis müratasemete levik on sama või väiksem.

Kuidas reguleeritakse militaarmüra?
Mürauuringute tegemisel ja müratasemete analüüsimisel lähtume militaarmüra regulatsioonist, mis keskendub spetsiaalselt militaarmüra allikatele (Kaitseväe ja Kaitseliidu relvad, lõhkevahendid ja pürotehnilised imitatsioonivahendid). Regulatsioon annab juhised mürauuringute kvaliteetseks tegemiseks ja sätestab soovituslikud müratasemed.

 

2020-11-19T15:12:35+00:00