Soodla harjutusvälja eriplaneeringu konsultatsiooniteenuse hankimine

Kuulutasime välja hanke leidmaks konsultatsiooniteenuse pakkujat Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamiseks koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega, mis sisaldab planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamist ning harjutusvälja keskkonnakorralduskava koostamiseks.        

Hanke nimetus: Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamine koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega ning Soodla harjutusvälja keskkonnakorralduskava koostamine
Hanke RHR nr: 249952

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.07 kl 10:00

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on Soodla harjutusväljale kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõiguse määramine, Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni ühenduskoridoride võimalike asukohtade ning Soodla harjutusväljast ida pool asuva põhja–lõuna suunalise tee asukoha määramine ja muude planeerimisseaduses § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohaste ülesannete lahendamine. Harjutusväli on vajalik sõjalise väljaõppe korraldamiseks, eelkõige selleks et arendada soomusmanöövervõimet ja harjutada järjest laienevat koostööd NATO liikmesriikide üksustega.


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hankeid nii Kaitseministeeriumi, Kaitseväe kui ka teiste Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Keskuse eesmärk on võimaldada Kaitseväel keskenduda sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga euro eest võimalikult palju kaitsevõimet. Selleks panustab keskus Kaitseväe kaitsevõime arengusse võimalikult efektiivsete hangete ja investeeringutega ning professionaalse taristu ja infrastruktuuri haldamise ja arendamisega.

Kõik käimasolevad ja tulevased Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt läbiviidavad hanked leiad veebilehelt https://hanked.kaitseinvesteeringud.ee/

Lisainfo: Maria Tiidus, kommunikatsioonijuht / [email protected], +372 5885 3228

2022-06-28T13:28:51+00:00